autortiesības

Šajā vietnē publicētā satura un publicēto attēlu izmantošana atļauta vienīgi ar autora rakstisku piekriššanu.

Internets Autortiesību likuma izpratnē nav publiska vieta. Piebilde 25.pantā par publiski izstādītu darbu izmantošanu attiecas tikai uz parkos, ielā izstādītiem arhitektūras un skulpturālajiem darbiem, nevis uz fotogrāfijām internetā.

Īss, svarīgāko lietu apkopojums, ar ko jārēķinās un kas jāņem vērā pirms izmantojat fotogrāfijas (citus autora darbus) …

AUTORTIESĪBU LIKUMS […]
2.pants. Autortiesību principi
(1) Autortiesības pieder autoram, tiklīdz darbs ir radīts, neatkarīgi no tā, vai darbs ir pabeigts.
[…]
4.pants. Aizsargājamie darbi
[…]
9) fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;
(jebkura fotogrāfija, ko uzņēmis cilvēks, ir tā autordarbs, kas tiek aizsargāts ar Autortiesību likumu)
40.pants. Darba izmantošanas tiesības
(1) Lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem attiecībā uz katru darba izmantošanas veidu un katru darba izmantošanas reizi jāsaņem autortiesību subjekta atļauja. Ir aizliegts izmantot darbus, ja nav saņemta autortiesību subjekta atļauja, izņemot likumā noteiktos gadījumus.
(2) Autortiesību subjekta atļauja tiek izsniegta gan licences līguma, gan licences veidā.
(3) Darba izmantotājam pirms darba izmantošanas jānoslēdz licences līgums vai jāsaņem darba izmantošanas licence.
Sīkāk par Licences līgumu skat. Autortiesību likumā 41.- 45. Pants, kur tiek atrunāti to veidi, laika, teritorijas un atlīdzības noteikšanas kārtība.
15.pants 4.daļa “Autoram ir tiesības izmantot savu darbu jebkādā veidā, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu, saņemt atlīdzību par atļauju izmantot savu darbu un par darba izmantošanu”
69.1 panta 3.daļai “[…] zaudējuma atlīdzības apmērs nosakāms atbilstoši tai summai, kuru autortiesību vai blakustiesību subjekts varētu saņemt par autortiesību vai blakustiesību objekta izmantošanas atļaujas izsniegšanu.”

ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMI
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.8. pantu par autortiesību pārkāpšanu piespriež naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām līdz septiņiem tūkstošiem eiro, konfiscējot autortiesību un blakustiesību pārkāpuma objektus un to nesējus
Saskaņā ar Krimināllikuma 148.pantu par autortiesību pārkāpšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu. Nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru, var ņemt vērā arī tās personas negodīgi gūto peļņu, kura prettiesiski izmantojusi autortiesību vai blakustiesību objektu.
Autortiesību un blakustiesību subjekti, sniedzot tiesā prasību par tiesību pārkāpšanu, ir atbrīvoti no valsts nodevas.